Części Samochodowe
E-sklep
ring_volume
Infolinia
tel. 33 / 817 24 48 - Jaworze k/Bielska-Białej
tel. 32 / 472 01 00 - Jastrzębie-Zdrój
Wyszukiwarka części używanych arrow_right arrow_left
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"

Aktualności

Prognoza na początek grudnia

Mróz, opady śniegu, deszczu, mgła, smog… to już w najbliższy weekend do odwołania ;)

 

* Ostatni moment dla tych, którzy jeszcze nie zmienili opon.

* Sprawdźmy wycieraczki- czy działają, czy dobrze zbierają itp.

* Uzupełnijmy płyn do spryskiwaczy, koniecznie zimowy!

* Sprawdźmy płyn do chłodnic- poziom, jego stan.

* Sprawdźmy żarówki- nie tylko mijania. Pamiętajmy też o kierunkowskazach, przeciwmgielnych, lampach tylnych, doświetleniu zakrętów…

* Pamiętajmy o umyciu szyb wewnątrz pojazdu- często nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo są brudne i jak to utrudnia jazdę zwłaszcza po zmroku.

* W samochodzie dodatkowo powinna być zmiotka, skrobak do szyb a w domu odmrażacz do zamków.

* Dodatkowo pamiętajmy o odblaskach, które założymy na kurtkę w momencie opuszczania samochodu. Nie tylko jesteśmy kierowcami ale też pieszymi- nawet jeśli to tylko przejście po sklepowym parkingu. Chrońmy siebie i swoich bliskich.

Jesienne pułapki

Po czym poznać dobrego kierowcę?

 

Taki człowiek jest świadomy jak ważne dla prowadzenia samochodu są warunki atmosferyczne, pora dnia czy własne samopoczucie i potrafi dopasować swój styl jazdy do tych wszystkich zmiennych. Niestety wiele osób jeździ zbyt pewnie, brawurowo, z chęcią udowodnienia światu, że to prędkość i balansowanie na granicy bezpieczeństwa świadczy o ich zdolnościach.

 

Staramy się nakreślić problem, podpowiedzieć na co należy zwrócić uwagę aby stawać się coraz lepszym i przede wszystkim świadomym kierowcą. Nie chodzi tutaj o ciągłe ostrzeganie „uważaj bo pada”, „ojeju, spadł śnieg” itp. Tylko merytoryczne wytłumaczenie jaki wpływ na nas czy na nasz samochód mają poszczególne okoliczności (przyrody i nie tylko :) ).

  • Silny wiatr może zmienić tor jazdy samochodu. Pamiętajmy, że im większa prędkość tym mniejsza przyczepność i już niewielki podmuch może sprawić, że pojazdem zacznie „miotać”.  W tym przypadku również wielkość ma znaczenie :). Bardziej narażony na znoszenie jest większy samochód (bus, tir). Należy zwrócić szczególną uwagę w momencie wyjeżdżania z terenów osłoniętych (zabudowanych, leśnych) w otwarte np. pola, łąki i odwrotnie.

 

  • Deszcz znacznie ogranicza widoczność a dodatkowo mokra nawierzchnia wydłuża drogę hamowania. Sprawdźmy stan wycieraczek i opon, oczywiście dopasowując je do pory roku. Pamiętajmy, że coś, co wygląda z pozoru na niewielką kałużę na jezdni w rzeczywistości może skrywać konkretną dziurę, która tylko „marzy” o uszkodzeniu zawieszenia w naszym pojeździe :)

 

  • Jesienne liście choć piękne mogą również sporo namieszać. Pokryta nimi droga wydłuża proces hamowania. Dodatkowo mogą one zakamuflować nierówności czy częściowy ubytek w jezdni. Natomiast deszcz i liście razem to prawdziwa kumulacja jesiennych nieszczęść dla kierowcy, który w dalszym ciągu nie nastawił się na zimowy tryb „p****i jak w kieleckim” ;). Oba te uwarunkowania sprawiają, że samochód zachowuje się jak na oblodzonej jezdni więc odstęp między pojazdami i prędkość trzeba odpowiednio dopasować.

 

  • Dodatkowo na większość z nas jesień wpływa depresyjnie, często jest „szaro, buro i ponuro” dlatego musimy bardziej wytężać wzrok czy mocniej się koncentrować. Bieżmy to również pod uwagę siadając za kółkiem.
Opony zimowe

Kiedy temperatura na zewnątrz powoduje, że zapomnieliśmy już o pełni lata- zaczynamy się przygotowywać do zimy. Domy, ogrody, garderoba czy w końcu samochód. Zmiana opon jest oczywista już prawie dla każdego. Co jednak zrobić z letnimi?

Zanim wrzucimy je w kąt – warto przygotować je do „zasłużonego odpoczynku”. W tym celu powinniśmy je umyć i zakonserwować odpowiednim preparatem. Środek taki będzie zapobiegał pękaniu, przywróci odpowiedni kolor i sprężystość oponom.

Należy pamiętać również o felgach – wyczyścić dokładnie wszystkie zakamarki i zakonserwować.

30 zł

 

 

 

        11 zł

 

 

Teraz są gotowe by w ciszy i spokoju poczekać na wiosnę ;) Tylko jak je przechowywać?

Jeżeli są z felgami to jedna na drugiej lub na specjalnym stojaku.

75 zł

Same opony ustawiamy obok siebie. Pamiętajmy by nie były narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, by nie leżakowały w pobliżu oleju, benzyny, kwasów czy rozpuszczalników. Miejsce, gdzie spędzą całą zimę powinno być suche i chłodne.

 

Oferta na program magazynowo-sprzedażowy
 
 

Potrzebujemy nowy program magazynowo-sprzedażowy i do tego platformę internetową (e-sklep). Każda firma, która ma do zaoferowania oprogramowanie wg poniższych wytycznych może przesłać swoją ofertę.

 

 

Jaworze, dnia 29.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pt.: „Zakup programu magazynowo-sprzedażowego, jego wdrożenie oraz opiekę w trakcie użytkowania a także zakup i opiekę nad platformą internetową (e-sklepem)”.

Zapytanie ofertowe na podstawie rozporządzeń wykonawczych do ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFMiR dotyczących obowiązku zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji.

 

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Auto-części Sosulski sp.j.

43-384 Jaworze

ul. Bielska 203

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Zakres zamówienia obejmuje zakup programu magazynowo-sprzedażowego wg następującej specyfikacji:

-program dostosowany do branży motoryzacyjnej;

-pełna obsługa kartoteki towarowej;

-możliwość wystawiania faktur VAT, paragonów fiskalnych, dokumentów przyjęcia towaru, dokumentów magazynowych oraz dowolnej ilości korekt;

-obsługa reklamacji, zwrotów oraz braków;

-z możliwością wykonania analiz zakupowych, sprzedażowych ogólnych oraz szczegółowych;

-zdalne pobieranie faktur od dostawców i automatyczne wprowadzenie towaru na stan;

-możliwość katalogowania pojazdów po nr rejestracyjnym i dopisanie poprzednio zakupionych części;

-możliwość sprawdzania stanów oraz zamawiania towarów u dostawców bezpośrednio z poziomu kartoteki asortymentowej;

-prowadzenie dowolnej ilości magazynów;

-obsługa inwentaryzacji, zamknięć dnia, miesiąca i roku, wewnętrzne mechanizmy archiwizujące;

-automatyczna rezerwacja towaru z zamówień spływających przez platformę;

-definiowanie użytkowników, możliwość nadawania lub odbierania im praw dostępu do poszczególnych opcji;

-możliwość tworzenia zamówień na podstawie historycznej analizy sprzedaży, stanów minimalnych oraz rozchodów bieżących;

-możliwość importu danych (kartotek towarowych, cenników);

-wysyłka dokumentów sprzedaży, ofert oraz zamówień poprzez e-mail;

-wielowalutowość;

-obsługa kasy, możliwość emisji dokumentów KP/KW, raportów kasowych;

-możliwość wprowadzania wyciągów bankowych;

-moduł rozliczeniowy na potrzeby prowadzenia rozrachunków z kontrahentami; bieżący stan rozliczeń, możliwość ewidencji kompensat, płatności z odroczonym terminem, dokumentów kasowych regulujących rozliczenia z tytułu wielu dokumentów;

-możliwość tworzenia przelewów, również w formie elektronicznej;

-automatyczna rezerwacja towaru z zamówień spływających przez platformę

 

 

Zakres zamówienia obejmuje zakup platformy internetowej (e-sklepu) wg następującej specyfikacji:

-kompatybilna z programem magazynowo-sprzedażowym;

-bez katalogu TecDoc;

-tworzenie promocji czy wyprzedaży na podstawie zmiany cen w programie;

-możliwość zalogowania się klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych z osobną bazą wiadomości, widocznym swoim rabatem czy promocjami skierowanymi personalnie

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

3. Informacje ogólne:

Termin realizacji zamówienia - do 30.04.2019;

Minimalny okres gwarancji - 24 miesiące;

 

4. Warunki płatności:

 

Cała kwota płatna przelewem w ciągu miesiąca po wdrożeniu przedmiotu zamówienia.

Potwierdzenie prawidłowości dostawy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub do czynności objętych przedmiotem zamówienia.

 

6.Opis przygotowania oferty:

 

a) każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę;

b) oferta Dostawcy powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela

Dostawcy oraz zawierać nazwę Dostawcy lub pieczątkę nagłówkową firmy;

c) pełnomocnictwo do podpisywania ofert należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty;

d) oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

 

7. Forma złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.12.2018 r. w formie pisemnej:

      1. pocztą na adres:

ul. Bielska 203

Jaworze

decyduje data stempla pocztowego

lub

2. w formie elektronicznej na adres mailowy:

kasia@sosulski.pl

 

8. Opis sposobu obliczania ceny:

 

- podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Sprzedawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również koszty montażu oraz przeprowadzenia szkolenia pracowników z obsługi urządzenia;

- cenę ofertową za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ofercie;

- cena oferty uwzględnia okres trwania umowy podany w zapytaniu ofertowym i jest niezmienna;

- cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku;

- prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Dostawcy, zgodnie

- z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

 

9. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Zamawiający uzna za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym;

- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie ( oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane ).

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będą:

  • cena brutto – waga kryterium = 80%

  • termin realizacji – waga kryterium = 20%

 

Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:

[( Cmin/Cb * 80% ) + ( Tmin/Tb * 20% )] *100 = ilość punktów

Gdzie:

Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cb – cena oferty rozpatrywanej

Tmin - najkrótszy zadeklarowany termin realizacji spośród badanych ofert

Tb – termin realizacji oferty badanej

100 – stały wskaźnik.

 

 

 

Wszystkie oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą ilość punktów.

 

10. Warunki wykluczenia:

 

Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni Dostawcy, którzy będą powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru sprzedawcy a sprzedawcą, polegającą na:

a) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,

pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

e) pozostawaniu ze Sprzedawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa

w art. 43a ust.4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, lub

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

 

  1. Osobą upoważnionym do kontaktu z Dostawcami jest:

Katarzyna Pudełek

kasia@sosulski.pl