Części Samochodowe
E-sklep
ring_volume
Infolinia
tel. 33 / 817 24 48 - Jaworze k/Bielska-Białej
tel. 32 / 472 01 00 - Jastrzębie-Zdrój
 1. Jesteś tutaj:
 2. home
 3. Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sosulski.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz świadczenia w jego ramach usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 2. Klient może nawiązać kontakt ze Sprzedawcą:
  • pisemnie, wysyłając wiadomość na adres siedziby Sprzedawcy,
  • za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres e-mail: izabela@auto-sosulski.pl
  • telefonicznie, pod numerem telefonu: 606899658
  • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie Internetowym,
  • za pośrednictwem komunikatora internetowego: gg: 2018878
 3. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 4. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Sklepie internetowym, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 5. Sprzedawca informuje, że w Sklepie Internetowym są wykorzystywane pliki cookies, szczegółowe zasady w tym zakresie określa odrębny dokument (dalej jako: ,,Polityka Cookies”) dostępna na stronach internetowych Sklepu.
 6. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Korzystanie z Usług jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • dostęp do Internetu,
  • aplikacja do obsługi poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa w najnowszej wersji z włączoną obsługą Javascript oraz plików Cookies,
  • program do odczytywania i zapisywania plików formatu PDF.
 1. Klient korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania porządku prawnego, postanowień Regulaminu oraz w sposób mający na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, a w szczególności niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, w tym rozpowszechniania w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam) oraz korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.

III. USŁUGI

 1. Usługi świadczone przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego są bezpłatne.
 2. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Sprzedawcy formularza rejestracyjnego dostępnego w Sklepie internetowym.
 3. W celu przesyłania Newslettera należy przekazać Sprzedawcy prawidłowy adres poczty elektronicznej.
 4. Umowa o świadczenie Usług jest zawierana na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia przez Klienta lub skorzystania z opcji systemowych pozwalających na usunięcie z listy subskrybentów Newslettera.
 5. Usługa Koszyka zakupów dostępna jest dla Klientów posiadających aktywne Konto w Sklepie internetowym. Usługa Koszyka zakupów jest świadczona przez czas określony, do momentu złożenia przez Klienta Zamówienia na Produkty zapisane w Koszyku lub usunięcia Produktów z Koszyka.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY

 1. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i/lub posiadanie Konta.
 3. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego stanowi ofertę i wiąże Klienta od momentu potwierdzenia otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia do upływu terminu zapłaty w nim określonego.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Klientowi, który złożył Zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie Sprzedawca niezwłocznie potwierdza treść przyszłej Umowy przesyłając na podany adres e-mail wiadomość zawierającą co najmniej informacje o:
  • nazwie i adresie Klienta,
  • nazwie i cenie Produktu,
  • ilości danego Produktu,
  • sposobie i terminie płatności,
  • sposobie, terminie i kosztach dostawy,
  • treści Regulaminu.
 6. Potwierdzenie, o którym mowa w pkt 6 stanowi ofertę którą Sprzedawca jest związany przez dwa Dni robocze od otrzymania jej przez Klienta. Jeżeli w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Klient prześle Sprzedawcy informację o akceptacji treści proponowanej Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania wiadomości przez Sprzedawcę.
 7. Po zawarciu Umowy a przed jej wykonaniem Sprzedawca przesyła Klientowi na podany adres e-mail wiadomość stanowiące potwierdzenie Zamówienia, wskazujące co najmniej:
  • strony Umowy,
  • nazwę, cenę i ilość Zamówionego Produktu lub Produktów,
  • sposób i termin płatności,
  • sposób, termin i koszt dostawy,
  • łączną cenę do zapłaty,
  • istnienie i treść gwarancji na Produkt lub Produkty oraz
  • Regulamin wraz z załącznikami.

V. DOSTAWA

 1. Sprzedawca realizuje dostawę Produktów objętych Zamówieniem na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. W przypadku istnienia ograniczeń dotyczących dostarczania, Sprzedawca przekazuje w jasny i czytelny sposób informację o takich ograniczeniach na stronach Sklepu internetowego.
 3. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Produktów:
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, InPost, Sendit,
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej,
  • transport własny Sprzedawcy,
  • odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym.
 4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie realizacji Zamówienia a także o wysokości opłat za dostawę Produktów.
 5. Termin realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się w dniu otrzymania zapłaty, a jeżeli zapłata ma nastąpić przy odbiorze – w dniu zawarcia Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim upływa w Dniu przekazania Klientowi Produktów objętych Zamówieniem.
 6. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różne okresy realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród wskazanych, zgodnie z pkt. 5 powyżej.
 7. Klient otrzymuje wraz z Produktem paragon lub fakturę – zgodnie z wyborem, dokonywanym w trakcie składania Zamówienia.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Prezentowane na stronach Sklepu internetowego ceny Produktów zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności za Zamówienie:
  • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • płatność kartą
  • płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
  • płatność gotówką za pobraniem.
 3. Klient obowiązany jest do zapłaty za zamówiony Produkt wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi dodatkowymi kosztami, wskazanymi w Sklepie internetowym, w terminie do 2 dni od złożenia Zamówienia, chyba że wybrano płatność przy odbiorze.

VI. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Zgodnie z art. 38 Ustawa o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • Umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  • Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktów. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Produkt Klient zwraca na adres Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta.
 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Produktu.

VII. REKLAMACJE ORAZ GWARANCJE

 1. Sprzedawca zobowiązuje się przekazać Klientowi Produkty nie zawierające wad w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 - 576 Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie Regulaminu, można kierować do Sprzedawcy:
  • na adres: ul. Bielska 203, 43-384 Jaworze
  • telefonicznie, pod numerem telefonu: 606899658,
  • drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres e-mail: izabela@auto-sosulski.pl,
  • wykorzystując dostępny w Sklepie internetowym formularz kontaktowy.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 6. Reklamacje dotyczące korzystania ze Sklepu, świadczonych w nim Usługi oraz funkcjonalności można kierować do Sprzedawcy, w sposób wskazany w pkt. 3 powyżej, wskazując w reklamacji imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 7. W przypadku reklamacji Usług, o których mowa w pkt. 6 powyżej, Sprzedawca rozpatrzy je w terminie do 30 dni.
 8. Produkty prezentowane w Sklepie internetowym mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera. W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Produktu, na stronach internetowych Sklepu.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub świadczenia Usług w Sklepie internetowym mogą zostać rozstrzygnięte w toku mediacji lub przez sąd polubowny.
 2. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
  • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów ;
  • może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sprzedawca może zbierać podane przez Klienta dane osobowe, w tym w szczególności dane podane w trakcie składania Zamówienia i w celu jego realizacji.
 2. Dane osobowe zbierane przez Sprzedawcę są przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Sprzedawca dochowuje najwyższych starań w celu ochrony prywatności przekazanych mu danych i w tym celu stosuje odpowiednie środki fizyczne, techniczne, informatyczne i organizacyjne.
 4. Sprzedawca przetwarzana dane osobowe wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji Zamówienia lub Usługi, oraz archiwizacji danych, jak również w innych celach określonych w Regulaminie.
 5. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych, poprawiania ich, jak również żądania do Sprzedawcy ich usunięcia. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadku gdy Klient naruszył swoim zachowaniem w Sklepie internetowym obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a zachowanie danych osobowych Klienta przez Sprzedawcę jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Klienta oraz okoliczności takiego naruszenia.
 6. W celu realizacji Zamówienia lub świadczenia niektórych Usług, Sprzedawca może dokonać powierzenia danych osobowych Klienta innym podmiotom, w tym w szczególności:

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny, strony internetowej, logotypu należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. We wszelkich sprawach wynikających z umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zastosowanie mieć będzie prawo polskie.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca obowiązany jest powiadomić Klienta o wszelkich zmianach niniejszego regulaminu:
  • na stronie głównej Sklepu internetowego oraz
  • drogą elektroniczną na adres e-mail, jeżeli Klient posiada Konto lub zamówił przesyłanie informacji handlowych.
 5. Powiadomienie będzie zawierać zestawienie zmian i termin ich obowiązywania, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 14 dni od daty powiadomienia.